Ziyaretçiler

Ziyaretçiler

DİNİZ ADIENT OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZİYARETÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Ziyaretçilere ilişkin; ad-soyad, iş unvanı, araç plakası, geldiği firma bilgisi ve giriş – çıkış saatleri bilgisayar programı üzerinden kaydedilmek suretiyle ve

 1. Fiziksel mekan güvenliğinin temini
 2. Şirket verilerinin güvenliğinin sağlanması
 • Çalışanların can ve mal güvenliğinin sağlanması

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Ziyaretçinin kimliğini doğruyabilmek amacıyla nüfus cüzdanını ibraz etmesi talep edilmekle beraber, ziyaretçi kartı verilirken nüfus cüzdanını güvenlik birimimize teslim etmek istemeyen ziyaretçilerimizin kartvizitini teslim etmesi de kabul edilmektedir.

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, elde edilen kişisel veri; şirket girişinde güvenlik amiri tarafından işlenmekte olup kayıt işlemi İnsan Kaynakları Birimi Müdürü tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Bahsi geçen bu kişisel veri gizli tutulmakta ve herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşılmamaktadır. Ancak, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için adli merciiler ve idari otoriteler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.dinizadient.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.dinizadient.com adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.