Eğitimler

Eğitimler

DİNİZ ADIENT OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EĞİTİMLER HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun ( Kanun  ) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Diniz Adient Oto Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından hazırlanmıştır.

Eğitime katılanlara ilişkin ad-soyad, imza ve fotoğrafları; eğitime katılanlar listesinin ve katılım belgesi düzenlenmesi suretiyle; eğitim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi, Şirket çalışanlarının mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunma ve çalışanların performansını ve motivasyonunu artırma amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir. Bu amaçlar doğrultusunda elde edilen kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları birimi tarafından işlenmekte olup kayıt işlemi İnsan Kaynakları Birimi Müdürü ve iş sağlığı ve güvenliği hususlarını ilgilendiren eğitimlerde ise iç ve dış denetçiler tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesi uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gerekçelerine dayanarak herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka ve genel ilkelere uygun olarak işlenmektedir.

Yukarıda bahsi geçen bu kişisel veriler gizli tutulmakta olup; yalnızca eğitim hizmeti veren firma/kişi ile sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirildiğinin tespiti gereği paylaşılmaktadır. Ayrıca, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuat gereği ve gerekçe gösterilerek talep edildiğinde veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi zorunluluğu nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu gibi idari otoriteler ve adli merciiler ile paylaşılması söz konusu olabilecektir.

Kanunun “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddesine ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre İlgili Kişiler (kişisel veri sahipleri):

  1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi, kimliğinizi tespit edici bilgiler ve kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalar ile birlikte https://www.dinizadient.com adresinde yer alan “Başvuru Formu” aracılığıyla yazılı olarak veya elektronik ortamda veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta adresiniz üzerinden adresine konu kısmına “Kişisel Veri Bilgi Talebi” ifadesi ile iletebilirsiniz. Detaylı bilgi https://www.dinizadient.com adresindeki “Başvuru Formu”nda yer almaktadır.